lt
en
Atsiųsti aplikaciją

Privatumo politika

MYBEE PRIVATUMO POLITIKA

 

Šiame dokumente (toliau – Privatumo politika) paaiškiname, kaip tvarkome savo klientų (toliau – Jūs) asmens duomenis Jums naudojantis: (a) CityBee mobiliąja programėle, siekiant pasinaudoti Mybee paslauga (toliau – Mobilioji programėlė), (b) Mybee transporto priemonėmis – automobiliais (toliau – Transporto priemonės), (c) Mybee interneto svetaine https://www.mybee.lt (toliau – Svetainė) bei (d) Jums bendraujant su mumis telefonu, elektroniniu paštu, socialiniuose tinkluose ar kitais būdais.

Papildomai, šios Privatumo politikos III dalyje taip pat paaiškiname, kaip Jūsų duomenis tvarko Mobiliosios programėlės valdytojas – UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas – 302565318, registracijos adresas – Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, kuris Jums naudojantis Mobiliąja programėle teikia tapatybės nustatymo ir vairuotojo pažymėjimo patikros, nuotolinio sutarties sudarymo, paslaugos mokėjimų administravimo, paslaugų sutarties sudarymo tarpininkavimo ar kitas reikalingas paslaugas.

Tvarkydami asmens duomenis laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, ir šios Privatumo politikos.

 

Šioje Privatumo politikoje pateikiame svarbiausią susistemintą informaciją apie Jūsų asmens duomenų apsaugą: tikslus ir pagrindus, kuriais tvarkome Jūsų duomenis, šaltinius, iš kurių gauname duomenis ir asmenis, su kuriais turime teisę jais dalintis, mūsų pareigas tvarkant Jūsų duomenis, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus.

 

Skirkite laiko šios Privatumo politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimams, nedvejodami susisiekite su mumis.

 

Jei naudojatės Svetaine ir (ar) Mobiliąja programėle, vadinasi, Jūs susipažinote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, nesinaudokite Svetaine ir Mobiliąja programėle.

 

Mes galime apjungti iš Jūsų gautus asmens duomenis, kuriuos gavome Jums naudojantis Mobiliąja programėle ir (ar) Svetaine, su mūsų pačių surinktais iš kitų viešų ar prieinamų šaltinių (pvz. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes galime sujungti su duomenimis, gautais naudojant Svetainės slapukus, ar su iš trečiųjų asmenų teisėtai gautais duomenimis).

 

Privatumo politika yra gyvas, nuolat kintantis dokumentas, todėl mes ją galime tobulinti, keisti, naujinti. Apie pasikeitimus būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai.

 

 1. SĄVOKOS

 

Šioje Privatumo politikoje naudojamos šios sąvokos:

 

 • Mes, arba Bendrovė, reiškia UAB „Miesto Bitė“, uždarąją akcinę bendrovę, įsteigtą ir veikiančią pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas – 302793236, registracijos adresas – Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuva.

 

 • Paslaugos reiškia visas paslaugas, kurias Bendrovė siūlo ir teikia Jums, įskaitant, be kita ko, (i) Mybee Transporto priemonių nuomos; (ii) Mybee Transporto priemonės priežiūros ir aptarnavimo paslaugas, civilinės atsakomybės, kasko draudimą, (iii) kitas paslaugas teikiamas per Mobiliąją programėlę ir /ar Svetainę.

 

 • Svetainė reiškia interneto svetainę, pasiekiamą adresu mybee.lt.

 

 • Mobilioji programėlė reiškia išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir (arba) kitiems mobiliesiems įrenginiams skirtą CityBee programinę įrangą, kurios pagalba atliekami su Mybee Transporto priemonių nuoma susiję veiksmai – Transporto priemonių užsakymo, atrakinimo, užrakinimo ir (ar) kiti joje numatyti veiksmai. Mobiliosios programėlės valdytojas yra UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas – 302565318, registracijos adresas – Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuva (toliau – Mobiliosios programėlės valdytojas).

 

 • Paskyra reiškia elektroninę paskyrą, sukurtą Mobiliojoje programėlėje.

 

 • Sutartis dėl Paslaugų teikimo reiškia tarp Jūsų ir Bendrovės sudarytą sutartį dėl Paslaugų teikimo (pvz. Transporto nuomos sutartis).

 

Kitos sąvokos turi reikšmes, joms priskirtas ir apibrėžtas BDAR ir / ar Sutartyje dėl Paslaugų teikimo.

Esant prieštaravimų tarp šios Privatumo politikos ir kitų Mybee Paslaugų teikimo taisyklių (jei tokios būtų paskelbtos), taikomos šios Privatumo politikos nuostatos.

 

 1. KOKIU TEISINIU PAGRINDU REMIAMĖS TVARKYDAMI ASMENS DUOMENIS?

 

Šioje Privatumo politikoje nurodytus Jūsų duomenis mes tvarkome šiais teisiniais pagrindais:

 • Sudarydami, vykdydami, keisdami ir administruodami Sutartį dėl Paslaugų teikimo (BDAR 6(1)(b) str.);
 • Vykdydami mums taikomas teisines prievoles ir teisės aktų reikalavimus (BDAR 6(1)(c) str.);
 • Įgyvendindami mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtą interesą (BDAR 6(1)(f) str.);
 • Įgyvendindami Jūsų sutikimą (BDAR 6(1)(a) str.).

 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis Jūsų tų pačių asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

 

 • KOKIUS ASMENS DUOMENIS RENKAME IR KOKIEMS TIKSLAMS JUOS NAUDOJAME?

 

 • Paskyros sukūrimas Mobiliojoje programėlėje

 

Jeigu pageidaujate pradėti naudotis Mobiliąja programėle tam, kad gautumėte Bendrovės teikiamas Mybee Paslaugas, turite joje užsiregistruoti, susikurti Paskyrą ir pateikti žemiau išvardintus duomenis.

 

Informuojame, kad siekiant naudotis Mobiliąja programėle turėsite susipažinti ir įsipareigoti laikytis Mobiliosios programėlės valdytojo nustatytų sąlygų. Todėl, įsidiegus ir prisiregistravus prie Mobiliosios aplikacijos ir siekiant pasinaudoti Mybee paslauga, Jūs, pirmiausia, turėsite perskaityti ir suprasti Mobiliosios programėlės valdytojo nustatytas Naudojimosi taisykles, pasiekiamas Mobiliojoje programėlėje bei informaciją apie tai, kad Jūsų asmens duomenis gaus ir Jums naudojantis Mobiliąja programėle Jūsų asmens duomenis tvarkys taip pat ir Mobiliosios programėlės valdytojas kaip atskiras duomenų valdytojas.

 

Mybee Paslaugų apimtyje Mobiliosios programėlės valdytojas teikia mums tapatybės nustatymo ir vairuotojo pažymėjimo patikros, nuotolinio sutarties sudarymo, paslaugos mokėjimų administravimo, paslaugų sutarties sudarymo tarpininkavimo ar kitas reikalingas paslaugas. Šių paslaugų teikimo metu Mobiliosios programėlės valdytojas tvarko duomenis savo sprendimu arba pagal Bendrovės nurodymus. Mobiliosios programėlės privatumo politika Jums bus pateikiama prieš įsidiegiant Mobiliąją programėlę ir visada pasiekiama čia arba CityBee svetainėje adresu https://citybee.lt/lt (puslapio apačioje, skiltyje „Aktualu“). Mobiliosios programėlės privatumo politikoje detaliai pateikiama informacija apie Mobiliosios programėlės naudojimo metu renkamus ir tvarkomus Jūsų asmens duomenis (pvz., kokius asmens duomenis renka ir kokiems tikslams juos naudoja Mobiliosios programėlės valdytojas).

 

Jeigu Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenis tvarkytų Mobiliosios programėlės valdytojas, Jūs negalėsite naudotis Mobiliąja programėle ir Bendrovės teikiamomis Mybee Paslaugomis. Jums yra žinoma ir Jūs suprantate, kad MyBee paslaugomis galima naudotis tik per Mobiliąją programėlę joje numatyta tvarka. Jei tam prieštaraujate ar toks Paslaugų teikimo būdas Jums yra nepriimtinas, prašome mūsų Paslaugomis nesinaudoti.

 

Jums siekiant išsinuomoti Transporto priemonę, tam, kad galėtume įsitikinti Jūsų tapatybe ir Jūsų teise vairuoti  Transporto priemonę, mums bus būtini šie papildomi Jūsų duomenys: Jūsų veido nuotrauka (asmenukė), vairuotojo pažymėjimo pirmosios pusės nuotrauka ir vairuotojo pažymėjime pateikti duomenys.

 

Prieš pradėdami teikti Paslaugas, mes turime patikrinti, ar Mobiliosios programėlės pagalba padarytoje asmenukėje esantis Jūsų veido atvaizdas sutampa su vairuotojo pažymėjimo nuotrauka, ir įsitikinti, kad Jūsų vairuotojo pažymėjimas galioja.

 

Šiame Privatumo politikos 3.1. skyriuje nurodytus asmens duomenis, Jums užsisakius ir naudojantis MyBee paslaugomis bei Jums sutikus, mums suteiks Mobiliosios programėlės valdytojas.

 

Paskyros sukūrimas Mobiliojoje programėlėje
Duomenų kategorijos Paskyros sukūrimo metu Jūsų pateikti ir mūsų surinkti duomenys: vardas, pavardė, mobilaus telefono numeris, el. pašto adresas, gyv. adresas, mokėjimo kortelės informacija (kortelės rūšis (tipas), kortelės numerio skaitmenys, galiojimo laikotarpis), Paskyros sukūrimo data, IP adresas ir kiti mūsų surinkti techniniai duomenys. Kuriant fizinio asmens Paskyrą taip pat renkami: Jūsų veido atvaizdas (asmenukė), vairuotojo pažymėjimo pirmosios pusės nuotrauka, vairuotojo pažymėjimo numeris, asmens kodas ir / arba gimimo data, galiojimo data, Jūsų veido nuotrauka ir kita informacija, esanti vairuotojo pažymėjime, vairuotojo pažymėjimą išdavusi valstybė ir institucija, vairuotojo pažymėjimo galiojimo patikrinimo duomenys (tai atliekame pasitelkdami paslaugų teikėjus), veido atvaizdo sutikrinimo su vairuotojo pažymėjimu duomenys, vairuotojo pažymėjimo įkėlimo į Paskyrą data, kiti nustatymai ir sisteminiai duomenys.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutarties dėl Paslaugų teikimo sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.).

Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.):

–        užtikrinti, kad tik turintys teisę vairuoti asmenys galėtų užsakyti ir pasinaudoti mūsų Paslaugomis;

–        užtikrinti, kad būtų tinkamai įsitikinta mūsų klientų tapatybe ir būtų užkirstas kelias pasinaudoti kitų asmenų tapatybe;

–        užtikrinti sutartinių pareigų vykdymą, teisių gynybą;

–        užtikrinti savo, klientų ir kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą.

Teisinės prievolės ir teisės aktų reikalavimai (BDAR 6(1)(c) str.):

–        buhalterinės apskaitos, mokesčių, kitų viešųjų prievolių srityje;

–        pinigų plovimo prevencijos srityje;

–        vartotojų teisių apsaugos srityje;

–        produktų saugos srityje;

–        saugaus eismo keliuose, KET srityje;

–        informacinio saugumo srityje;

–        kitose mums taikomose srityje.

Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų gavimo / tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.), ir sutikimas dėl veido nuotraukos (asmenukės) duomenų naudojimo) (BDAR 9(2)(a) str.).

Duomenų tvarkymo terminas Jeigu Sutartis dėl Paslaugų teikimo buvo nutraukta Jums nepasinaudojus Bendrovės Paslaugomis – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 3 mėn. jai pasibaigus.
Visais kitais atvejais – Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 5 m. jai pasibaigus.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Pagal kai kuriuos Jūsų duomenis pateiktus registruojantis ir sukuriant Paskyrą, mes Jus atpažįstame kaip savo klientą, kai, pvz., Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt. Jūsų mobilaus telefono numerį, el. paštą ir kitus Paskyros duomenis mes taip pat naudojame, kai reikia patvirtinti Jūsų registraciją, patikrinti Jūsų tapatybę, suteikti Jums pagalbą ir panašiais atvejais.

 

 • Naudojimasis Mobiliąja programėle ir Paslaugomis

 

Jums naudojantis Mobiliąja programėle  ir Paslaugomis, mes renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 

Naudojimasis Mobiliąja programėle ir Paslaugomis
Duomenų kategorijos, susijusios su Mobiliosios programėlės naudojimu Privatumo politikos 3.1. punkte nurodyta informacija.

Jūsų įrenginio operacinė sistema, naudojamos Mobiliosios programėlės versija, techniniai ir sisteminiai naudojimosi Mobiliąja programėle duomenys.

Vidinė informacija apie Jūsų Paskyrą siekiant gauti Mybee paslaugas: Paskyros sukūrimo data ir statusas, kliento ir Paskyros identifikatoriai, vairuotojo pažymėjimo pridėjimo data, blokavimo (Sutarties dėl Paslaugų teikimo sustabdymo) faktas ir to priežastis, veiksmai keičiant Paskyros duomenis, kiek susiję su Mybee paslauga, veiksmai Paskyroje, įvairūs sisteminiai Paskyros duomenys, kita su Paskyros naudojimu Mybee paslaugoms susijusi informacija.

Duomenų kategorijos, susijusios su naudojimusi Paslaugomis Transporto priemonių užsakymas, jų užrakinimo / atrakinimo laikas.

Jūsų išnuomotų Transporto priemonių informacija, Transporto priemonių naudojimo data ir laikas, Transporto priemonės GPS duomenys, maršrutas, greitis, kelionės atstumas, trukmė, kiti kelionių ir Transporto priemonių parametrai.

Jums suteiktų Paslaugų kaina, nuolaidos, atsiskaitymo faktas, sąskaitos išrašymo faktas, skolos faktas ir dydis bei kt.

Jūsų atlikti mokėjimai už mūsų Paslaugas, kiti įvykdytų mokėjimo transakcijų duomenys (data, suma, kortelės, kuri naudota mokėjimui, paskutiniai keturi skaitmenys, ir kt.).

Periodinio (reguliaraus) vairuotojo pažymėjimo galiojimo patikrinimo duomenys.

Informacija apie Sutarties dėl Paslaugų teikimo vykdymą (pažeidimai, baudos, kt.), kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus.

Aktualios informacijos teikimui, bendravimui su Jumis naudojamos duomenų kategorijos Jūsų vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas, gyv. adresas, kita Jūsų mums pateikta informacija.

 

Jums siunčiamo elektroninio pranešimo pavadinimas, pranešimo pristatymo faktas ir data, pranešimo atidarymo (perskaitymo) faktas ir data, pranešimo turinyje pateiktos nuorodos atidarymo faktas ir data ar pan.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutarties dėl Paslaugų teikimo sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.).

Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.):

–        atlikti rizikos vertinimą, Bendrovės turto apsaugą, trečiųjų šalių ir jų turto saugumo užtikrinimą;

–        užtikrinti mokesčių už suteiktas Paslaugas surinkimą, skolų administravimą, žalų valdymą;

–        užtikrinti savo ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą;

–        užtikrinti Mobiliosios programėlės ir informacinių sistemų funkcionavimą;

–        užtikrinti Paslaugų teikimą, jų priežiūrą, tobulinimą;

–        rinkti įrodymus apie tai, jog Jums buvo pateiktas pranešimas ir jis buvo perskaitytas (atidarytas).

Teisinės prievolės ir teisės aktų reikalavimai (BDAR 6(1)(c) str.) (tiek, kiek taikomi):

–        buhalterinės apskaitos, mokesčių, kitų viešųjų prievolių srityje;

–        pinigų plovimo prevencijos srityje;

–        vartotojų teisių apsaugos srityje;

–        asmens duomenų apsaugos srityje;

–        produktų saugos srityje;

–        saugaus eismo keliuose, KET srityje;

–        informacinio saugumo srityje;

–        kitose mums taikomose srityje.

Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų gavimo / tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.), ir sutikimas dėl veido nuotraukos (asmenukės) duomenų naudojimo) (BDAR 9(2)(a) str.).

Duomenų tvarkymo terminas Jeigu Sutartis dėl Paslaugų teikimo buvo nutraukta Jums nepasinaudojus Paslaugomis pagal Sutartį dėl Paslaugų teikimo – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 3 mėn. po jos pabaigos.
Maršruto GPS duomenys, greičio duomenys – ne ilgiau kaip 12 mėn. po jų sugeneravimo.
Visais kitais atvejais – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 5 m. po jos pabaigos.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Kiekvienoje Transporto priemonėje įdiegta elektroninė sistema, kuri registruoja ir perduoda mums Transporto priemonės buvimo vietą, Transporto priemonės nuvažiuotą atstumą, greitį ir kitus su Transporto priemone susijusius duomenis. Šių duomenų mums reikia Jums teikiant Paslaugas ir kitaip vykdant Sutartį dėl Paslaugų teikimo.

 

Jeigu naudodamiesi Transporto priemone savo įrenginį prijungiate prie Transporto priemonės prietaisų (pvz., navigacijos, multimedijos sistemų), Jūsų įrenginio duomenys, pvz., suteiktas vardas, įrenginyje saugomi kontaktai ir Bluetooth ID, bus saugomi Transporto priemonėje, jeigu jų nepašalinsite, vadovaudamiesi Transporto priemonės gamintojo nurodymais.

 

Jums naudojantis Transporto priemonėmis ir Paslaugomis, mes turime teisę periodiškai atlikti Jūsų vairuotojo pažymėjimo (kai jis yra pateiktas kuriant fizinio asmens Paskyrą) galiojimo patikrą. Šią paslaugą mums teikia Mobiliosios programėlės valdytojas. Jeigu pastebėsime, kad Jūsų vairuotojo pažymėjimo galiojimas baigiasi, galime susisiekti su Jumis (el. paštu, trumpąja SMS žinute, aktyviaisiais pranešimais, kitais pranešimais Mobiliojoje programėlėje) ir informuoti Jus apie vairuotojo pažymėjimo galiojimo pabaigą.

 

 

Duomenų rinkimas apie Jums siunčiamus svarbius pranešimus

 

 

Jūsų kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį, gyv. adresą) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, prašymus, teikdami Jums aktualią informaciją apie naudojimąsi mūsų Paslaugomis, Sutarties dėl Paslaugų teikimo, Privatumo politikos ar (ir) kitų Jums svarbių dokumentų esminius pakeitimus, susisiekdami su Jumis, jei išnuomotoje ir grąžintoje Transporto priemonėje Jūs pamiršote savo daiktus ar mes aptikome nesklandumų, susijusių su suteiktomis Paslaugomis ir pan.

 

Mes turime teisę įsitikinti, kad Jūs buvote informuoti apie naujausius esminius Sutarties dėl Paslaugų teikimo ir (ar) šios Privatumo Politikos pasikeitimus bei rinkti įrodymus, apie tai, jog minėto tipo pranešimas Jums buvo pateiktas ir perskaitytas (atidarytas). Kai siunčiame Jums tokio tipo pranešimus, mes renkame aukščiau nurodytą informaciją apie Jums išsiųstus pranešimus.

 

 • Tiesioginė rinkodara, marketingas

 

 • Pranešimai, pasiūlymai ir informacija el. paštu, SMS, aktyviaisiais pranešimais Mobiliojoje programėlėje

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad galėtume teikti bendro pobūdžio ir asmeninius pasiūlymus (įskaitant mūsų partnerių pasiūlymus) bei kitą informaciją. Pranešimus, pasiūlymus ir informaciją mes Jums galime siųsti keliais būdais: elektroniniu paštu, SMS, InApp pranešimais, aktyviais pranešimais Mobiliojoje programėlėje. Siekdami parinkti Jums siunčiamus pranešimus ir teikiamus pasiūlymus, kuo geriau pažinti Jus ir Jūsų poreikius, pagerinti Jūsų patirtį naudojantis mūsų Paslaugomis, automatizuoti rinkodaros priemonių naudojimą efektyviausiam klientų įtraukimui, plėsti mūsų siūlomų Paslaugų asortimentą bei jas nuolat tobulinti, Jums teikti aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją apie mūsų Paslaugas, mes analizuojame duomenis susijusius su klientų elgsena Mobiliojoje programėlėje naudojantis Mybee paslaugomis, naudojimosi mūsų Paslaugomis įpročiais ir (arba) kitais požymius, ir tokius duomenis naudosime suskirstant klientus į grupes. Šiems tikslams mes naudojame pažangius duomenų analitikos įrankius (pvz., CleverTap), kurie grindžiami automatizuota duomenų analize.

 

Aukščiau nurodytais tikslais mes tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 

Pranešimai, pasiūlymai ir informacija el. paštu, SMS, aktyviaisiais pranešimais, kt.
Duomenų kategorijos Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris; kliento identifikatorius, gimimo data, prisijungimo tipas, šalis; miestas; amžius; kliento registracijos data, tipas (privatus / verslo klientas), statusas (baigta / nebaigta); Mobilios programėlės versija; operacinė sistema; tiesioginės rinkodaros sutikimai; ar klientas pridėjęs vairuotojo pažymėjimą, mokėjimo kortelę; atliktų kelionių kiekis per laikotarpį; Paslaugoms išleista pinigų suma; kelionės data, laikas ir vieta; naudotos Transporto priemonės.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str., 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 13 str. 2 p., Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.):

–        Jums siųsti bendrus ir individualizuotus pasiūlymus ir informaciją;

–        Jums siųsti aktyvius pranešimus Mobiliojoje programėlėje;

–        atlikti rinkodaros priemonių automatizavimą.

Jūsų sutikimas (BDAR 6(1)(a) str.) gauti mūsų partnerių pasiūlymus ir informaciją, taip pat, tiek kiek taikoma, iki šios Privatumo politikos įsigaliojimo Jūsų pateikti sutikimai gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Duomenų tvarkymo terminas Sutikimo faktą saugosime sutikimo galiojimo metu ir 24 mėn. po sutikimo galiojimo pabaigos. Sutikimo galiojimo terminas – iki 36 mėn., nebent Jūs jį atšauksite anksčiau.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Aprašyti veiksmai Jums neturi jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio, tačiau jie mums leis geriau suprasi Jūsų poreikius, interesus ir pomėgius, sukurti ir Jums pasiūlyti įvairesnes, labiau Jūsų poreikius atitinkančias Paslaugas, įdiegti Jūsų laukiamus Mobiliosios programėlės atnaujinimus Bendrovės Paslaugos kontekste, suteikti geresnės kokybės patirtį naudojantis mūsų Paslaugomis.

 

Pranešimų su pasiūlymais ir informacija galite nesunkiai atsisakyti Mobiliojoje programėlėje, taip pat Žr. Privatumo politikos VII skyrių. Aktyviųjų pranešimų Mobiliojoje programėlėje, kurie yra įjungti visiems klientams pagal nutylėjimą, galite nesunkiai atsisakyti Mobiliojoje programėlėje, taip pat Žr. Privatumo politikos VII skyrių.

 

 • Rinkodaros priemonių optimizavimas

 

Siekdami efektyvesnio įvairių mūsų taikomų rinkodaros priemonių administravimo, mes naudojame Apps Flyer ir kitus pažangius įrankius, kurių pagalba mes galėsime rinkti Jūsų duomenis, susijusius su Jūsų elgsena Mobiliojoje programėlėje ir (ar) susidomėjimu trečiųjų šalių (Apps Flyer ir panašių platformų partnerių) internetinėse svetainėse rodomomis mūsų reklamomis, mūsų pasiūlymais ar kitomis mūsų rinkodaros priemonėmis. Šiuo tikslu mes galime analizuoti surinktus duomenis ir įvertinti savo rinkodaros sprendimų efektyvumą, veiksmingumą ir atsiperkamumą (pvz., įvertinti rodomų reklamų kanalus, jų kiekį ir pan.) bei priimti geresnius rinkodaros sprendimus siekiant efektyvesnio pakartotinio klientų pritraukimo.

 

Duomenys gaunami Mobiliojoje programėlėje integruota duomenų rinkimo technologijos pagalba ir Jūsų sutikimu Mobiliojoje programėlėje. Duomenys sugeneruojami Jums naudojantis Mobiliąją programėle ir (ar) Apps Flyer ar kitų platformų partnerių Facebook ir Google programėlėmis ir internetinėmis svetainėmis.

 

Analizės ir reklamos tikslais mes taip pat naudojame trečiųjų šalių priemones pvz., Google Firebase, Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads manager, kad galėtume surinkti apibendrintą ir nuasmenintą informaciją apie tai, kaip asmenys naudojasi Mobiliąja programėle, suprasti, kaip ją galime pagerinti ir pateikti aktualią neindividualizuotą reklamą apie mūsų paslaugas.

Išvardintos priemonės ir įrankiai mums leis geriau suprasi Jūsų poreikius, interesus ir pomėgius, o tai mums leis sukurti ir Jums pasiūlyti įvairesnes, labiau Jūsų poreikius atitinkančias Mybee Paslaugas, inicijuoti Jūsų laukiamus Mobiliosios programėlės atnaujinimus mūsų teikiamos Mybee Paslaugos kontekste, suteikti geresnės kokybės patirtį Jums naudojantis Mobiliąja programėle Mybee Paslaugomis.

Aukščiau nurodytais tikslais mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

Rinkodaros priemonių optimizavimas

 

Duomenų kategorijos Techninė informacija, susijusi su kliento įrenginiu, pvz.: naršyklės tipas, įrenginio tipas ir modelis, procesorius, sistemos kalba, atmintis, OS versija, „Wi-Fi“ būsena, laiko žyma ir zona, įrenginio judesio ar kiti parametrai.
Techniniai identifikatoriai, kurie paprastai identifikuoja tik kompiuterį, įrenginį, naršyklę ar programą, pvz. IP adresas, „User agent“, IDFA (reklamuotojų identifikatorius), „Android ID“ („Android“ įrenginiuose); „Google“ reklamuotojo ID, kiti panašūs unikalūs identifikatoriai.
Įsitraukimo informacija, t.y., informacija, susijusi su skelbimų kampanijomis ir galutiniais kliento veiksmais, pvz., paspaudimai ant skelbimų, peržiūrėtų skelbimų parodymai, auditorijos ar segmentai, kuriems priskirta skelbimų kampanija, skelbimų tipas ir tinklalapis arba programa, kur buvo rodomi tokie skelbimai, tinklalapiai, kuriuose lankėsi galutinis vartotojas, URL iš nukreipiančios svetainės, programų atsisiuntimai ir diegimai bei kitos sąveikos, įvykiai ir klientų veiksmai programoje (pvz., pasirinktas automobilis, paspaudimai, įtraukimo laikas ir pan.).
Duomenų kategorijos (Google FireBase, Google Analytics) Duomenys apie tai, kaip Jūs naudojatės Mobiliąja programėle .
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas (BDAR 6(1)(a) str.):

–        Jūsų leidimas mums naudoti Apps Flyer ar kitą rinkodaros optimizavimo įrankį Jūsų duomenims Mobiliojoje programėlėje.

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str., 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) 13 str. 2 p., Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.):

–        Grupuoti ir skirstyti klientus į grupes, testuoti naudojamas rinkodaros priemones bei organizuoti automatizuotą rinkodaros priemonių naudojimą efektyviausiam klientų įtraukimui.

Duomenų tvarkymo terminas Nei ilgiau kaip iki 24 mėn. po duomenų surinkimo. Sutikimo faktą saugosime galiojimo metu ir 24 mėn. po jo galiojimo pabaigos.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia Apps Flyer įrankis ir kokius duomenis renka, rasite Apps Flyer privatumo politikoje: https://www.appsflyer.com/services-privacy-policy/.

 

Su detalia informacija, kaip Google renka ir naudoja šiuos duomenis, galite susipažinti Google privatumo politikoje: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

 • Rinkodara socialiniuose tinkluose

 

Mes administruojame savo profilius ir paskyras socialiniuose tinkluose: LinkedIn, Facebook ir kt.

 

Jei domitės mūsų Paslaugomis ir sekate mūsų profilius socialiniuose tinkluose, mes renkame ir naudojame šiuos Jūsų duomenis (kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų (socialinio tinklo paskyroje), kad galėtume tvarkyti savo socialinių tinklų paskyras:

 

Rinkodara socialiniuose tinkluose

 

Duomenų kategorijos Vardas, pavardė, lytis, valstybė, nuotrauka, informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.), atsiųsti pranešimai, informacija apie pranešimus (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istorija ar kt.), komentarai, reakcijos į paskelbtus įrašus, bendrinimai, informacija apie dalyvavimą mūsų organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas (BDAR 6(1)(a) str.).

Mūsų teisėtas interesas tvarkyti savo socialinių tinklų profilius (BDAR 6(1)(f) str.), Facebook Insights, kt.

Duomenų tvarkymo terminas Sutikimo galiojimo metu ir 24 mėn. po jo galiojimo pabaigos.

Šiuo tikslu naudojami asmens duomenys saugomi tol, kol esate užsiregistravę konkrečiame socialiniame tinkle.

Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Mes Facebook platformoje galime sukurti ir valdyti savo gerbėjų puslapius ar grupes. Facebook ir mes esame kartu atsakingi tik už Facebook Insight (https://lt-lt.facebook.com/help/pages/insights) tvarkymą (BDAR 26 str. 1 d.) ir tik tiek, kiek šie duomenys yra naudojami sukuriant „puslapių įžvalgas“ ir tik dėl žingsnių nuo duomenų surinkimo iš mūsų gerbėjų puslapio iki jų perdavimo Facebook. Dėl kito duomenų tvarkymo mes ir Facebook esame savarankiški valdytojai.

 

Mūsų gerbėjų puslapio lankytojų duomenų tvarkymas skirtas statistiškai įvertinti tokio puslapio naudojimą. Visa Facebook įrankiais gaunama informacija yra susiejama į Facebook Insight įrankį, kuris mums teikia anonimizuotą informaciją apie Jūsų lankomus puslapius ir aktyvumą (pvz., kokiu metu Jūsų ir kitų lankytojų dėmesį patraukia vaizdo įrašai, kada ilgesnio tipo pranešimai, kada yra fiksuojamas Jūsų didžiausias aktyvumas socialiniame tinkle). Šie duomenys yra naudojami siekiant pagerinti gerbėjų puslapyje talpinamą turinį ir Jūsų naudojimosi patirtis bei parinkti rinkodaros priemones.

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Bendrovės gerbėjų puslapis yra integruotas į Facebook platformą, todėl Facebook turi visas galimybes rinkti ir kitus Jūsų asmens duomenis. Detalią informaciją apie Facebook vykdomą duomenų tvarkymą, duomenų naudojimo tikslus ir apimtį susijusią su Jūsų pateiktais duomenimis, galite rasti apsilankę čia: http://www.facebook.com/policy.php.

 

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su šiais duomenimis, Jums būtų efektyviau susisiekti tiesiogiai su Facebook. Jei jums vis vien reikia pagalbos įgyvendinant savo teises, galite susisiekti su mumis Privatumo politikos VII skyriuje numatytais būdais.

 

 • Statistika, analitika, klientų elgesio tyrimai

 

Siekdami stebėti, vertinti, analizuoti, gerinti ir tobulinti Paslaugų teikimo kokybę, Mobiliąją programėlę Mybee Paslaugų teikimo kontekste, pasiūlyti naujas ar naujos kokybės Paslaugas, padidinti Paslaugų prieinamumą, padidinti Paslaugų naudojimo saugumą, pagerinti vartotojų patirtį naudojant Paslaugas, mes analizuojame įvairius statistinius duomenis.

 

Statistika, analitika, klientų elgesio tyrimai
Duomenų kategorijos

 

Transporto priemonių užsakymo, jų užrakinimo / atrakinimo laikas, Transporto priemonių informacija, Transporto priemonės naudojimo pradžia, naudojimo data ir laikas, vietos, kuriose Transporto priemonė buvo paimta ir palikta, Transporto priemonės GPS duomenys, maršrutas, greitis, kelionės atstumas, trukmė, kiti kelionių parametrai, kelionių istorija, telemetriniai duomenys, kt.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis, diegti ir naudoti duomenų analizės ir apdorojimo modulius ir metodus, siekiant kurti, didinti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek ir mūsų verslui (BDAR 6(1)(f) str.).
Duomenų tvarkymo terminas Ne ilgiau kaip 36 mėn. po duomenų sugeneravimo.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Bendrovė, kaip socialiai atsakingas verslo subjektas, įgyvendina misiją prisidėti prie saugaus eismo keliuose, atsakingo ir rūpestingo vairavimo bei saugios ir sveikos visuomenės. Naudojami duomenų analizės metodai ir moduliai įgalins nuspėti, identifikuoti pavojingą vairavimą, identifikuoti apsvaigusius vairuotojus, o tai leis sumažinti avaringumo statistiką, išvengti arba sumažinti nuostolius dėl autoįvykių, prisidės prie atsakingo, saugaus ir kultūringo dalyvavimo eisme.

Atlikdami šiuos duomenų tyrimus, diegdami ir naudodami duomenų analizės ir apdorojimo modulius bei metodus, mes naudojame automatizuotos duomenų analizės įrankius, kurie grindžiami naujausiais mokslo pasiekimais (įskaitant ir dirbtiniu intelektu).

Duomenų analizės veiksmai, atliekami šiame skyriuje aprašytais tikslais, neturi Jums teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 

 • Mobiliosios programėlės, informacinių sistemų veikimas ir saugumas

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis tam, kad nustatytume galimą piktnaudžiavimo Mybee Paslaugomis grėsmę, sukčiavimą ar kitą neteisėtą veiką, apsaugotume Mobiliąją programėlę Jums naudojantis Bendrovės Paslaugomis, Svetainę, informacines sistemas ir duomenis nuo neleistinų pakeitimų, kibernetinių atakų, nesankcionuotos prieigos ir kitos susijusios rizikos, užtikrintume Mobiliosios programėlės teikiant Mybee paslaugas ir informacinių sistemų veikimą, vientisumą, saugumą. Mes registruojame informaciją apie Jūsų ir savo veiksmus Mobiliojoje programėlėje atitinkamai gaunant ir teikiant Mybee paslaugas, Paskyroje, Svetainėje:

 

Mobiliosios programėlės, informacinių sistemų veikimas ir saugumas
Duomenų kategorijos

 

Duomenys apie prisijungimą prie Mobiliosios programėlės siekiant gauti Mybee Paslaugas, duomenys apie įrenginio operacinę sistemą, Mybee Paskyros, duomenų įvedimas, naudojimas, keitimas ar kita veikla Mobiliojoje programėlėje kiek susiję su Mybee Paslaugomis Paskyroje, žurnalų sisteminiai įrašai (angl., log), pakeitimai ir jų istorija, nustatymai, kiti sisteminiai parametrai.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutarties dėl Paslaugų teikimo sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.).

Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.):

–        užtikrinti Mobiliosios programėlės teikiant Mybee Paslaugas ir informacinių sistemų saugumą, atsparumą, atstatomumą, veiksmų, operacijų atsekamumą, vientisumą, funkcionavimą Jums naudojantis Bendrovės Paslaugomis;

–        užtikrinti Mūsų Paslaugų teikimo nepertraukiamumą, jų priežiūrą, tobulinimą.

Teisinės prievolės ir teisės aktų reikalavimai (BDAR 6(1)(c) str.):

–        asmens duomenų apsaugos srityje;

–        informacinio saugumo srityje;

–        kitose mums taikomose srityje.

Duomenų tvarkymo terminas Žurnaliniai įrašai (angl., log) – iki 3 mėn.
Jeigu Sutartis dėl Paslaugų teikimo buvo nutraukta Jums nepasinaudojus Paslaugomis – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir iki 3 mėn. po jos pabaigos.
Visais kitais atvejais – visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 5 m. po jos pabaigos.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Jei Jūsų Mybee Paskyroje pastebėsime veiksmus, kurie mums pasirodys įtartini, mes galime paprašyti Jūsų atlikti tam tikrus veiksmus (pvz., patikrinti savo el. pašto paskyras, pasikeisti PIN kodą, ir pan.).

 

 • Sukčiavimo prevencija, teisinių reikalavimų užtikrinimas, skolų ir žalų administravimas

 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis siekdami įgyvendinti savo teisinius reikalavimus ir teisėtų interesų gynybą (įskaitant sukčiavimo prevenciją), apsaugoti savo, savo klientų ir kitų asmenų turtą ir interesus, surinkti pažeidimų įrodymus bei užkirsti kelią mūsų, mūsų klientų ir kitų asmenų interesų pažeidimui, piktnaudžiavimui Mobiliąja programėle Jums naudojantis mūsų Paslaugomis, Svetaine, Transporto priemonėmis, taip pat administruoti, valdyti ir išieškoti Jūsų skolas bei mums ir mūsų turtui sukeltą žalą.

 

Sukčiavimo prevencija, teisinių reikalavimų užtikrinimas, skolų ir žalų administravimas

 

Duomenų kategorijos

 

Jūsų įsiskolinimo Bendrovei informacija, įskaitant įsiskolinimo sumą, datą, istoriją, informacija apie Sutarties dėl Paslaugų teikimo vykdymą, KET pažeidimus, žalą Bendrovei, Transporto priemonėms, tretiesiems asmenims, su Jumis susiję draudiminiai įvykiai, kita susijusi informacija.

Mūsų paslaugų teikėjų (dalyvaujančių skolų administravime, žalų administravime, skolų išieškojime) teisėtai prieinami duomenys apie Jus iš viešųjų registrų ir informacinių sistemų.

Informacija apie įmonių (pvz., draudimo bendrovių), institucijų (pvz., policijos) pateiktas užklausas, prašymus, informaciją, kt.

Informacija apie turtą, kitus asmenis, kurie buvo Transporto priemonėje (žalos, pažeidimų, kt. atvejais).

Visi kiti šioje Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenys.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Mūsų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.):

–        atlikti rizikos vertinimą ir valdymą;

–        užtikrinti mūsų, mūsų klientų, kitų asmenų turto, turtinių interesų apsaugą;

–        užtikrinti mokesčių už suteiktas Paslaugas surinkimą, skolų administravimą, žalų valdymą;

–        užtikinti sukčiavimo, kitos nesąžiningos veiklos prevenciją;

–        administruoti, valdyti ir išieškoti Jūsų skolas bei mums ir mūsų turtui sukeltą žalą;

–        užtikrinti savo teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą.

Sutarties dėl Paslaugų teikimo sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.).

Duomenų tvarkymo terminas Visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau kaip 5 m. jai pasibaigus.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Mes turime teisę, kiek tai leidžiama pagal galiojančius teisės aktus ir atsižvelgiant į mūsų teisėtus interesus, analizuoti ir įvertinti aukščiau nurodytus duomenis ir pagal juos priimti sprendimus, kurie gali turėti įtakos tam, kaip teiksime Jums Paslaugas ir ar jas teiksime. Jeigu Jums atliekant registraciją Mobiliojoje programėlėje ir (arba) naudojantis mūsų Paslaugomis mums kils pagrįstų abejonių dėl Jūsų galimybės atsiskaityti už mūsų Paslaugas ar kitų pagrįstų abejonių dėl Jūsų pateiktų duomenų ir informacijos, mes, remdamiesi savo teisėtu interesu, turėsime teisę paprašyti mūsų paslaugų teikėjų (pvz., UAB „Creditinfo Lietuva“) arba patys prieiti prie teisėtai prieinamų duomenų apie Jus (įskaitant kredito reitingą ir pan.) ir juos įvertinti sukčiavimo, kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Jūsų mokumo, skolų valdymo ir (arba) išieškojimo tikslais.

 

 • Svetainės administravimas, aptarnavimas, tobulinimas

 

Jums lankantis ir naršant mūsų Svetainėje, statistinių duomenų rinkimo ir Mybee Paslaugų kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais mes tvarkome šiuos duomenis

 

Svetainės administravimas, aptarnavimas, tobulinimas
Duomenų kategorijos

 

IP adresas, MAC adresas, apsilankymo data, trukmė, lankyti puslapiai, naršymui internete naudojami įrenginiai ir programos, pan.

 

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas (BDAR 6(1)(a) str.).

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis, siekiant administruoti, tobulinti internetinės Svetainės veikimą, gerinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek ir mūsų verslui (BDAR 6(1)(f) str.).

 

Duomenų tvarkymo terminas Žr. Slapukų politikoje.

 

Svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos apie Svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

 

Mes naudojamės analitine paslauga Google Analytics, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Daugiau informacijos apie Google Analytics ir jos įrankiais renkamą informaciją rasite čia. https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=en&ref_topic=2919631#zippy=%2Cin-this-article.

 

Jeigu nepageidaujate, kad Google Analytics įrankiai fiksuotų informaciją apie Jūsų naršymą, galite pasinaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildiniu arba pakeisti slapukų nustatymus.

 

 • Klientų aptarnavimas – užklausos, prašymai, skundai

 

Jeigu susisieksite su mūsų klientų aptarnavimo centru telefonu ir sutiksite, kad būtų įrašomas Jūsų telefoninis pokalbis, mes įrašysime Jūsų pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų prašymą ir (ar) atsakyti į Jūsų užklausą.

 

Jeigu į mus kreipsitės raštu (elektroniniu paštu ar kitaip), mes išsaugosime Jūsų kreipimosi faktą ir pateiktą informaciją, įskaitant asmens duomenis, kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų prašymą ir (ar) atsakyti į Jūsų klausimą, prašymą ar skundą.

 

Aukščiau nurodytais klientų aptarnavimo tikslais naudojame toliau nurodytus duomenis:

 

Klientų aptarnavimas – užklausos, prašymai, skundai
Duomenų kategorijos

 

Telefono, iš kurio skambinate, numeris arba elektroninio pašto adresas, kita su Jūsų užklausa susijusi informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą, pavardę, vairuojamo automobilio numerį, gedimą, autoįvykio duomenis, užklausos turinį ir kt.; pokalbio įrašas, techniniai pokalbio duomenys (data, trukmė ir pan.); skambučių istorija; skundo, prašymo, užklausos tekstas, skundo ar kitokios užklausos aplinkybių aprašymas, dokumentai, patvirtinantys skundą, prašymą, užklausą, kita mums pateikta informacija.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Jūsų sutikimas (BDAR 6(1)(a) str.).

Sutarties dėl Paslaugų teikimo sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.).

Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.) užtikrinti Bendrovės, klientų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų įgyvendinimą.

Duomenų tvarkymo terminas Pokalbio įrašai saugomi ne ilgiau kaip 6 mėn. nuo pokalbio momento.
Skundų, pretenzijų, rašytinių prašymų, kurie susiję su Sutarties dėl Paslaugų teikimo vykdymu ir/ar kurie gali būti susiję su ginčais, saugomi visą Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimą ir ne ilgiau kaip 5 m. po jos galiojimo pabaigos, išskyrus, jeigu yra taikomi žemiau nurodyti ilgesni terminai.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

 • Mokestinių, buhalterinės apskaitos, kitų įstatyminių prievolių vykdymas

 

Tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą mokestinių, buhalterinės apskaitos, kitų įstatyminių prievolių įgyvendinimą (t.y., teisingą apskaitos dokumentų išrašymą ir deklaravimą valstybinėms institucijoms, pinigų plovimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimą, kt.), mes tvarkysime toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis. Mobiliosios programėlės valdytojas, kaip savarankiškas duomenų valdytojas, tvarkys šiame skyriuje nurodytus asmens duomenis, teikiant Jums mokėjimų aptarnavimo paslaugą.

 

Mokestinių, buhalterinės apskaitos, kitų įstatyminių prievolių vykdymas

 

Duomenų kategorijos

 

Vardas, pavardė, adresas, asmens kodas, PVM mokėtojo kodas (kai asmuo įregistruotas PVM mokėtoju), duomenys apie Paslaugą (Paslaugos aprašymas; kaina / sumokėta suma), išrašyti apskaitos dokumentai ir jų duomenys, kiti apskaitos ir mokestiniai duomenys, kuriuos mes privalome rinkti, tvarkyti ir saugoti pagal įstatymus ir kitus teisės aktus.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Teisinės prievolės ir teisės aktų reikalavimai (BDAR 6(1)(c) str.):

–        buhalterinės apskaitos, mokesčių, kitų viešųjų prievolių srityje;

–        pinigų plovimo prevencijos srityje;

–        vartotojų teisių apsaugos srityje;

–        produktų saugos srityje;

–        informacinio saugumo srityje;

–        kitose mums taikomose srityse.

Duomenų tvarkymo terminas Teisės aktuose numatyti dokumentų ir juose esančių duomenų saugojimo terminai (pvz., 10 metų terminas nustatytas buhalterinės apskaitos dokumentams, sąskaitoms, kt.).
Bendrovės dokumentų saugojimo, archyvavimo ir valdymo terminai yra taikomi ir nustatyti remiantis galiojančiais teisės aktais, laikantis Lietuvos Vyriausiojo Archyvaro Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės ir kitų dokumentų reikalavimų ir/ar rekomendacijų.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

 • Verslo klientų Paskyros

 

Jeigu Sutartį dėl Mybee Paslaugų teikimo su mumis siekia sudaryti verslo klientas (įmonė, įstaiga, organizacija) (toliau – Verslo klientas), mes atitinkamai tvarkome tokio verslo kliento atstovų asmens duomenis, nurodytus žemiau. Toliau nurodome, kaip mes tvarkome asmens duomenis, kuriuos renkame, kai Jūs, mūsų verslo kliento atstovas, Mybee Svetainėje užpildote paraiškos formą siekdamas gauti Mybee pasiūlymą.

 

Mes taip pat tvarkome visus kitus šios Privatumo politikos 3.1–3.9 punktuose nurodytus asmens duomenis apie Verslo klientų darbuotojus ar atstovus, kurie naudojasi Mobiliąja programėle Mybee Paslaugoms gauti.

 

Verslo klientų Paskyros
Duomenų kategorijos Verslo kliento (įmonės) pavadinimas, adresas, juridinio asmens kodas, už Sutarties dėl Paslaugų teikimo vykdymą atsakingo asmens (Verslo kliento atstovo, darbuotojo) vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie Jus dominančius automobilius, kita informacija; PVM mokėtojo kodas (kai asmuo įregistruotas PVM mokėtoju), naudojamos mokėjimo kortelės duomenys (kortelės rūšis (tipas), kortelės numerio paskutiniai keturi skaitmenys, galiojimo laikotarpis), banko sąskaitos duomenys.
Duomenų kategorijos – verslo klientų darbuotojai ar atstovai Šios Privatumo politikos 3.1–3.9 punktuose nurodyti asmens duomenys.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas Sutarties dėl Paslaugų teikimo sudarymas, vykdymas, keitimas, administravimas (BDAR 6(1)(b) str.).

Mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtas interesas (BDAR 6(1)(f) str.):

–        atlikti rizikos vertinimą, mūsų turto apsaugą, trečiųjų šalių ir jų turto saugumo užtikrinimą;

–        užtikrinti mokesčių už suteiktas Paslaugas surinkimą, skolų administravimą, žalų valdymą;

–        užtikrinti savo ir trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų įgyvendinimą;

–        užtikrinti Mobiliosios programėlės ir informacinių sistemų funkcionavimą Jums naudojantis Bendrovės Paslaugomis;

–        užtikinti sukčiavimo, kitos nesąžiningos veiklos prevenciją;

–        administruoti, valdyti ir išieškoti Jūsų skolas bei mums ir mūsų turtui sukeltą žalą;

–        užtikrinti Paslaugų teikimą, jų priežiūrą, tobulinimą;

–        užtikrinti reikiamą komunikaciją su Verslo kliento įgaliotais asmenimis, kurie nėra Sutarties dėl Paslaugų teikimo šalys.

Teisinės prievolės ir teisės aktų reikalavimai (BDAR 6(1)(c) str.):

–        buhalterinės apskaitos, mokesčių, kitų viešųjų prievolių srityje;

–        pinigų plovimo prevencijos srityje;

–        vartotojų teisių apsaugos srityje;

–        informacinio saugumo srityje;

–        kitose mums taikomose srityse.

Duomenų subjekto sutikimas dėl asmens duomenų gavimo / tvarkymo (BDAR 6(1)(a) str.), ir sutikimas dėl veido nuotraukos (asmenukės) duomenų naudojimo) (BDAR 9(2)(a) str.).

Duomenų tvarkymo terminas Visu Sutarties dėl Paslaugų teikimo galiojimo metu ir ne ilgiau nei 5 m. po jos pabaigos.
Šios Privatumo politikos atitinkamuose 3.1–3.9 punktuose nurodyti terminai.
Privatumo politikos VI skyriuje yra išvardinti atvejai ir sąlygos, kai šie Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ar kitaip tvarkomi ir ilgesnį laiką.

 

Mūsų Verslo klientai užtikrina ir įsipareigoja, kad:

 

 • jie turi teisę mums perduoti savo atstovo ar darbuotojo asmens duomenis, reikalingus Mybee paskyros sukūrimui ir Paslaugų teikimui;
 • jų darbuotojai ir atstovai būtų informuoti apie tai, kad Verslo kliento atstovas turės galimybę matyti, tvarkyti duomenis apie Verslo kliento darbuotojų ar atstovų, kurie naudosis Mybee Paslaugomis Verslo kliento vardu, keliones ir jiems suteiktas Paslaugas jiems naudojantis Verslo kliento paskyra;
 • jų darbuotojai ir atstovai susipažintų ir tinkamai laikytųsi Sutarties dėl Paslaugų teikimo, Sutarties dėl transporto priemonės bendrųjų sąlygų laikymosi ir kitų Mybee taisyklių bei šios Privatumo politikos sąlygų ir reikalavimų.

 

Verslo klientų atstovai, darbuotojai turi visas duomenų subjektų teises, numatytas šios Privatumo politikos VII skyriuje.

 

Verslo klientai patvirtina ir supranta, kad visi jų darbuotojų ir atstovų ar kitų asmenų atlikti veiksmai, kuriuos pastarieji atlieka ar leidžia atlikti kitiems asmenims įkeldami, diegdami, pasiekdami, naudodamiesi Bendrovės Paslaugomis per Mobiliąją programėlę, Paskyra, Paslaugomis ir Transporto priemonėmis, yra teisėti ir tinkami, ir prisiima už juos atsakomybę.

 

Verslo klientas ir jo paskirtas atstovas ar darbuotojas įsipareigoja saugoti suteiktus prisijungimo prie Mobiliosios programėlės duomenis ir slaptažodžius bei nedelsiant mus informuoti Mobiliojoje programėlėje nurodytais kontaktais, jeigu šie duomenys prarandami arba tampa žinomi tretiesiems asmenims.

 

 1. IŠ KOKIŲ ŠALTINIŲ GAUNAME JŪSŲ DUOMENIS?

 

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname iš Jūsų, Jums susikuriant Paskyrą Mobiliojoje programėlėje, naudojantis Mobiliąja programėle, Paskyra, Paslaugomis ir kitais atvejais, kaip tai detaliau paaiškinta šios Privatumo politikos III skyriuje. Taip pat, kaip nurodyta šios Privatumo politikos 3.1. punkte, Jūsų asmens duomenis gauname iš Mobiliosios programėlės valdytojo, kai juos jam esate jau suteikę įsidiegiant Mobiliąją programėlę ir joje registruojantis. Tokie asmens duomenys mums bus perduodami Jums pasirinkus gauti Mybee paslaugas ir sutikus – tačiau tik tiek duomenų, kiek yra reikalinga Mybee Paslaugų teikimui.

Duomenys, kuriuos esant teisėtam pagrindui gauname netiesiogiai iš Jūsų (sąrašas nebaigtinis):

 • periodinio (reguliaraus) vairuotojo pažymėjimo galiojimo patikrinimo duomenys;
 • informacija apie kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus, eismo įvykius, žalą Bendrovei, Transporto priemonėms, tretiesiems asmenims;
 • Jūsų atliktų mokėjimo transakcijų informacija, kurią gauname iš mokėjimo paslaugų teikėjų;
 • informacija apie įmonių (pvz., draudimo bendrovių), institucijų (pvz., policijos) pateiktas užklausas, prašymus, informaciją, kt.;
 • skolų, žalų valdymo, administravimo, kredito reitingavimo ir (arba) išieškojimo paslaugų teikėjų, kitų paslaugų teikėjų teisėtai prieinami duomenys apie Jus;
 • interneto paslaugų, ryšio paslaugų tiekėjų perduodami duomenys Jums naudojantis internetu, ryšiu;
 • informacija, kurią gauname iš Privatumo politikos V skyriuje nurodytų paslaugų teikėjų, partnerių, kompetentingų institucijų (pvz., VDAI atliekant tyrimą), kitų valdytojų;
 • informacija, kurią gauname iš viešųjų registrų ir informacinių sistemų.

 

 1. AR JŪSŲ DUOMENIMIS DALINAMĖS SU KITAIS?

 

Bendrovė yra pasitelkusi įvairius paslaugų teikėjus (pvz., programinės įrangos, serverių prieglobos, duomenų centrų, debesijos, aptarnavimo, IT, mokėjimo, tapatybės patikrinimo, dokumentų galiojimo patikrinimo, tarpininkavimo, mokėjimų, audito, apskaitos, teisinių, mokestinių konsultavimo paslaugų, žalų administravimo, skolų išieškojimo, analitikos, tiesioginės rinkodaros ir marketingo, elektroninio pašto, trumpųjų pranešimų siuntimo, klientų aptarnavimo, skambučių centro ir kitų paslaugų teikėjus).

 

Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai dažniausiai yra įsikūrę Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kurie Bendrovės jiems patikėtus duomenis saugo Europos Sąjungoje. Tik keli kruopščiai atrinkti tvarkytojai (pvz., tokie kaip Google, Apps Flyer, CleverTap) duomenis tvarko už Europos Sąjungos ribų. Be to, valdydami savo socialinių tinklų paskyras, gauname ir teikiame duomenis socialinių tinklų platformų operatoriams (pvz., LinkedIn, Facebook, Google), kurių veikla vykdoma ir už Europos Sąjungos ribų, pvz., JAV. Mes atidžiai stebime duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už Europos Sąjungos ribų ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo už Europos Sąjungos ribų. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas Standartines Sutarčių Sąlygas duomenų perdavimui už Europos Ekonominės Erdvės (EEE) ribų arba vadovaujamės kitais BDAR nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

 

Duomenų tvarkymui naudojame debesų kompiuterijos sprendimus (pvz., Microsoft Azure). Naudojamų debesų kompiuterijos sprendimų serveriai / saugyklos yra įsteigti ir veikia Europos Sąjungos valstybėse narėse. Microsoft Azure duomenų bazių duomenys yra saugomi duomenų centruose, esančiuose EEE valstybėse (Plačiau žr. https://azure.microsoft.com/en-us/global-infrastructure/geographies/).

 

Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus susitarimus.

 

Esant poreikiui ir teisiniam pagrindui, mes taip pat teikiame Jūsų duomenis paslaugų teikėjams, kurie yra atskiri duomenų valdytojai, tarp jų ir Mobiliosios programėlės valdytojui, taip pat kompetentingoms įstaigoms, institucijoms, organizacijoms, taip pat kitiems duomenų valdytojams, kurie turi teisę gauti informaciją, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir (arba) mūsų teisėtais interesais (BDAR 6(1)(b) str., BDAR 6(1)(c) str., BDAR 6(1)(e) str., BDAR 6(1)(f) str. pagrindu) (sąrašas nebaigtinis):

 

 • mes kreipiamės (arba tai atlieka mūsų pasirinkti paslaugų teikėjai) į vairuotojo pažymėjimą išdavusią instituciją siekdami įsitikinti, kad Jūsų pateiktas vairuotojo pažymėjimas yra galiojantis;
 • įvykus eismo įvykiui, Jūsų duomenys bus perduoti draudimo įmonėms ir, jeigu tai būtina, kitoms su eismo įvykiu susijusioms šalims;
 • vadovaudamiesi turimais Transporto priemonės duomenimis turime teisę ir, tam tikrais atvejais, pareigą perduoti informaciją apie Kelių eismo taisyklių pažeidimus (pvz., dėl greičio viršijimo, vairavimo apsvaigus) kompetentingoms institucijoms (pvz., policijai);
 • mes turime teisę ir pareigą sukčiavimo prevencijos, pažeidimų, nusikaltimų užkardymo ir tyrimo tikslais perduoti informaciją kompetentingoms institucijoms (ikiteisminio tyrimo organams, kt.);
 • jeigu Jūs nevykdote savo finansinių įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Paslaugų teikimo sąlygas ir Taisykles bei neapmokate savo skolos per įspėjime nurodytą terminą, mes turime teisę perduoti duomenis apie Jūsų skolą ir Jūsų asmens duomenis (įskaitant vardą, pavardę, asmens kodą bei kitus skolos faktą pagrindžiančius duomenis) asmenims, turintiems teisėtą interesą gauti tokius duomenis, skolų valdymo, administravimo, kredito reitingavimo ir (arba) išieškojimo tikslais;
 • Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems duomenų valdytojams (draudimo bendrovėms, automobilių serviso paslaugų teikėjams ar kitiems papildomų paslaugų teikėjams), jei užsakote papildomas paslaugas, taip pat automobilių lizingo davėjams, kredito įstaigoms;
 • mes teikiame duomenis paslaugų teikėjams, kurie yra atskiri Jūsų duomenų valdytojai (partneriai, kurių pasiūlymus Jūs sutikote gauti, kt.).

 

Jums sutikus, Jūsų duomenys gali būti atskleidžiami Jūsų nurodytiems asmenims.

 

 1. KIEK LAIKO SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 

Šioje Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenys yra saugomi ir kitaip tvarkomi ne ilgiau, nei terminą, kuris yra nurodytas prie kiekvienos atitinkamos duomenų kategorijos šios Privatumo politikos III skyriuje, ir ne ilgiau kaip tiek, kiek jų reikia tikslams, dėl kurių duomenys buvo renkami, pasiekti.

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas yra nenurodytas šioje Privatumo politikoje, Jūsų duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Pasibaigus šioje Privatumo politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis panaikiname, arba patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kuo greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Jeigu pagal šios šioje Privatumo politikos taisykles tai pačiai duomenų kategorijai dėl skirtingų tikslų gali būti taikomas skirtingas tvarkymo ar saugojimo laikotarpis, taikomas ilgiausias iš taikomų laikotarpių.

Ilgesnis negu nurodyta šioje Privatumo politikoje Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

 • Jūsų duomenys būtini tinkamam skolos, žalos administravimui (pvz., Jūs neįvykdėte savo finansinių ir (arba) turtinių prievolių arba sukėlėte mums ar kitiems asmenims žalos), ginčo, skundo išnagrinėjimui ir išsprendimui, mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų užtikrinimui;
 • būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
 • esama pagrįstų įtarimų dėl pažeidimų, neteisėtos veikos, dėl kurios yra ar gali būti atliekamas tyrimas;
 • tai būtina rezervinių (atsarginių) kopijų, informacinių sistemų funkcionavimo, atsparumo, vientisumo užtikrinimo, operacijų atsekamumo, statistikos ir kitais panašiais tikslais;
 • egzistuoja kiti teisės aktuose numatyti pagrindai.

 

 • KOKIAS TEISES JŪS TURITE?

 

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite BDAR numatytas teises, įskaitant teisę:

 

 • prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu. Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt), tačiau pirmiausia rekomenduojame kreiptis į mus, ir mes pabandysime kartu su Jumis išspręsti visus Jūsų prašymus.

 

 • Kaip galite kreiptis dėl savo teisių įgyvendinimo?

 

Savo prašymą dėl savo teisių įgyvendinimo (kiek tai susiję su Mybee Paskyra) mums galite pateikti šiais būdais:

 

 • pateikę prašymą elektroniniu paštu info@mybee.lt, pasirašytą kvalifikuotu el. parašu (pvz., naudojant „Smart-ID“ arba „M. parašą“), arba
 • prie prašymo, siunčiamo elektroniniu paštu info@mybee.lt, pridėję notaro patvirtintą asmens dokumento kopiją, arba
 • atvykę į mūsų klientų aptarnavimo padalinį (tokiu atveju prašysime pateikti asmens dokumentą).

 

 • Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis ir teisė gauti asmens duomenų kopiją

 

Siekiant įgyvendinti šią teisę, pateikite prašome kreiptis į mus Privatumo politikos 7.1 skyriuje nurodytais būdais ir Jums atsiųsime el. laišką su informacija (arba paaiškinsime gyvai), kaip galite gauti su Paskyra susijusių asmens duomenų kopiją.

 

 • Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys (pavardė, el. pašto adresas, telefonas), pasikeitė vairuotojo pažymėjimo duomenys (Jūs pakeitėte arba atnaujinote savo vairuotojo pažymėjimą) arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Kai kurias savo duomenų korekcijas ir pakeitimus Jūs galite patys atlikti savo Paskyroje Mobiliojoje programėlėje (pvz., įkelti naują vairuotojo pažymėjimą, pasibaigus pažymėjimo galiojimui). Kitais atvejais Jūs turite kreiptis į mus Privatumo politikos 7.1 skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume.

 

 • Teisė atšaukti sutikimą

 

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir informaciją. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis mūsų Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų.

Turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą šiais būdais:

 • telefonu: +370 70077024;
 • paštu: info@mybee.lt;
 • bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“.

 

Aktyviųjų pranešimų (push notifications) galite atsisakyti:

 

 • pakeisdami savo įrenginio operacinės sistemos nustatymus.

 

 • Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

 

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Tuo atveju, kai mes Jums siunčiame bendro pobūdžio pasiūlymus ir informaciją remdamiesi savo teisėtu interesu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atsisakyti bendro pobūdžio pasiūlymų:

 

 • telefonu:+370 70077024;
 • paštu: info@mybee.lt;
 • bet kuriuo metu paspaudę el. laiške esančią nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos“.

 

Aktyviųjų pranešimų Mobiliojoje programėlėje (push notifications) galite atsisakyti:

 

 • pakeisdami savo įrenginio operacinės sistemos nustatymus.

 

 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

 

Esant tam tikroms asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pvz., kai išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome kreiptis į mus Privatumo politikos 7.1 skyriuje nurodytais būdais.

Jūsų prašymą ištrinti visus Jūsų duomenis mes laikysime prašymu taip pat nutraukti Sutartį dėl Paslaugų teikimo, kuris bus nutraukta Taisyklėse numatyta tvarka.

Prašymas ištrinti tik tam tikrus Jūsų duomenis gali lemti Sutarties dėl Paslaugų teikimo sustabdymą arba nutraukimą.

Jums išreiškus pageidavimą „būti pamirštam“, mes toliau nebetvarkysime tų Jūsų duomenų, kurie bus nebereikalingi tiems tikslams, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi. Jums įgyvendinus teisę „būti pamirštam“, Jūsų asmens duomenys bus toliau tvarkomi šiais svarbiausiais tikslais ir pagrindais (sąrašas nebaigtinis):

 

 • buhalterinės apskaitos, mokesčių reikalavimų tikslais asmens duomenys bus toliau tvarkomi vadovaujantis BDAR 6(1)(c) str. (tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė);
 • GPS (lokacijos) duomenys bus toliau tvarkomi vadovaujantis BDAR 6(1)(f) str. (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų);
 • klientų skundų ir kitų kreipimųsi tvarkymo tikslu asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis BDAR 6(1)(b) str. (tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas);
 • esant ginčams, žalų, skolų administravimui, kitų mūsų teisinių reikalavimų užtikrinimo ir teisių apsaugos tikslais duomenys bus toliau tvarkomi vadovaujantis BDAR 6(1)(f) str. (tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų).

 

Jūsų Mobiliosios programėlės ištrynimas (išdiegimas) nereikš Sutarties dėl Paslaugų teikimo nutraukimo, ji galios toliau, iki bus nutraukta Taisyklėse numatyta tvarka.

 

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą

 

Esant tam tikroms asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Vis dėlto, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums visų Paslaugų teikimo, ir tai gali lemti Sutarties dėl Paslaugų teikimo sustabdymą arba nutraukimą.

Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome kreiptis į mus Privatumo politikos 7.1 skyriuje nurodytais būdais.

 

 • Teisė į duomenų perkeliamumą

 

Siekiant įgyvendinti šią teisę, pateikite prašome kreiptis į mus Privatumo politikos 7.1 skyriuje nurodytais būdais ir Jums atsiųsime el. laišką su informacija (arba paaiškinsime gyvai), kaip galite gauti su Paskyra susijusių asmens duomenų kopiją.

 

 • Teisė pateikti skundą

 

Jeigu manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia prašom kreiptis tiesiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, atsakyti į Jūsų klausimus, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, el. paštu ada@ada.lt).

 

 • Prašymų nagrinėjimo tvarka

 

Siekdami apsaugoti mūsų klientų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti Jūsų tapatybę. Tapatybės patikrinimui mes visų pirma naudojame būdus, nurodytus mūsų Privatumo politikos 7.1 skyriuje.

Tais atvejais, kai Jūs nebeturite Paskyros arba nėra galimybės panaudoti Privatumo politikos 7.1 skyriuje nurodytų būdų, mes Jūsų tapatybės patikrinimo tikslu galime Jūsų prašyti nurodyti Jūsų aktualius Paskyros duomenis (pvz.: vardą, gimimo datą, el. pašto adresą ar tel. numerį). Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą paskutiniu Paskyroje buvusiu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą, taip pat galime pareikalauti ir papildomų dokumentų ar duomenų. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga, mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame kaip įmanoma greičiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

 

Esant teisės aktuose numatytoms sąlygoms ir pagrindams, mes turime teisę atsisakyti tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu rašytiniu atsakymu.  Informaciją Jums pateiksime nemokamai, tačiau, jeigu prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, galime reikalauti sumokėti pagrįsto dydžio mokestį administracinėms išlaidoms padengti arba atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą.

 

 • KAIP PASIRŪPINAME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMU?

 

Naudojame tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. Šios priemonės pasirinktos, atsižvelgiant į riziką, kuri gali kilti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms.

 

Mes griežtai kontroliuojame prieigą prie Jūsų asmens duomenų, ją suteikdami tik tiems darbuotojams, kuriems asmens duomenys reikalingi jų darbui atlikti, ir stebime, kaip jie naudojasi suteikta prieiga. Darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinami su asmens duomenų apsaugos reikalavimais ir užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą. Suteikiame prieigą prie asmens duomenų su reikiamo lygio slaptažodžiais ir parengiame susitarimus dėl konfidencialios informacijos apsaugos su asmenimis ar partneriais, kuriems suteikiama prieiga prie Jūsų asmens duomenų.

 

Reguliariai stebime savo sistemas dėl galimų pažeidimų ar išpuolių, tačiau neįmanoma visiškai užtikrinti per internetą perduodamos informacijos saugumo. Atsižvelgdami į tai, Jūs, naudodamiesi interneto ryšiu, informaciją per Mobiliąją programėlę mums pateikiate savo nuožiūra ir prisiimdami su tuo susijusią riziką.

 

Siekdama užtikrinti klientų duomenų saugumą, mes nuolatos vertiname ir griežtiname taikomus saugumo reikalavimus. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jei Mobiliajai programėlei suteiksite leidimą naudoti įrenginio funkcionalumą, kuris leidžia atpažinti piršto antspaudą ar veido atvaizdą, šių duomenų mes negausime ir netvarkysime (tvarkysime tik Jūsų įrenginio sisteminį patvirtinimą, ar įrenginio vartotojo prisijungimas buvo sėkmingas).

 

Kad užtikrintų Jūsų duomenų saugumą, Bendrovė ateityje vykdys periodinius IT saugumo auditus.

 

 1. SU MUMIS GALITE SUSISIEKTI:

 

Duomenų valdytojas, kuris tvarko šioje Privatumo politikoje nurodytus Jūsų asmens duomenis, Jums naudojantis Bendrovės Paslauga yra:

 

 • UAB „Miesto bitė“, juridinio asmens kodas – 302793236, adresas – Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius, Lietuva.

Visais šios Privatumo politikos klausimais, UAB „Miesto bitė“ atliekamo duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

elektroniniu paštu: info@mybee.lt;

telefonu: +370 70077024.

Be to, daug aktualios informacijos taip pat galite rasti mūsų Svetainėje dažnai užduodamų klausimų rubrikoje.

 

 1. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

 

Jei pakeisime šią Privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje bei Mobiliojoje programėlėje, be to, apie svarbiausius / esminius pasikeitimus būsite papildomai informuojami elektroniniu paštu ir (ar) kitaip. Paskutiniai Privatumo politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2021 m. spalio 27 d.