Atsiųsti aplikaciją

Draudimo sertifikatas

DRAUDIMO SERTIFIKATAS

Draudikas

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“Ukmergės g. 280, LT – 06115 Vilnius

Reg. No304080146

Apsaugos galiojimo teritorija

Visa geografinė Europa

Apdraustos rizikos

TPVCA draudimuCivilinė atsakomybė prieš trečiąsias šalis, kylanti valdant apdraustąją transporto priemonę. Casco draudimuVisi staiga ir netikėtai atsitikę įvykiai (avarija, vagystė, trečiųjų asmenų tyčinė veika, gamtos jėgos / stichinės nelaimės, gaisras ir kitos rizikos), išskyrus nedraudžiamuosius įvykius (nedraudžiamieji įvykiai nurodyti draudimo kompanijos draudimo taisyklėse).

Casco draudimas yra sudaromas ir įmoka fiksuojama visam nuomos laikotarpiui. TVPCA draudimas yra sudaromas maksimaliam 12 mėn. laikotarpiui, kaip numato vietiniai įstatymai, ir pratęsiamas iki nuomos sutarties pabaigos. Draudimo įmoka gali būti keičiama draudimo sutarties pratęsimo metu.

Pagalba kelyje ir pakaitinis automobilis

Jei papildomai įsigyta pagalbos kelyje arba pagalbos kelyje ir pakaitinio automobilio paslaugos, apsauga galioja EuropojePilnas paslaugos aprašymas priede Nr1. Pagalbos kelyje atmintinė

Besąlyginė išskaita

Standartinė išskaita Visų žalų atveju 300 €Papildomai įsigijus sumažintą išskaitą  150 €

Vagystės atveju: 10% nuostolio sumos, bet ne mažiau nei 300 € arba 150 €Išskaita netaikoma stiklui, jeigu remontas/ keitimas atliekamas Draudiko nurodytoje remonto įmonėje.

Detalių nusidėvėjimas

Neišskaičiuojamas iki automobiliui sueis 6 m. imtinai

Remontas organizuojamas

Transporto priemonių remontas atliekamas Draudiko nurodytose remonto įmonėse

Valdytojų grupė

Transporto priemonę gali valdyti visi teisėti valdytojai, neatsižvelgiant į jų amžių ar vairavimo stažą

Apsaugos galiojimo periodas

Transporto priemonės nuomos laikotarpis

Informavimas apie žalas/

Įvykus draudžiamajam įvykiui, nedelsdami praneškite reikiamoms tarnyboms (policijai, gaisrinei, greitajai pagalbai). Tais atvejais, kuomet pagal Kelių eismo taisykles policijos kviesti nebūtina, užpildykite eismo įvykio deklaraciją – ją turėsite pateikti draudikui jam pareikalavus.

Apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį reikia pranešti per 1 parą, o draudikui paprašius, per 3 darbo dienas raštu patvirtinti draudikui apie tokį įvykį bei užpildyti draudiko nustatytos formos dokumentus. Šis reikalavimas netaikomas:- jeigu įvykis atsitiko už Lietuvos Respublikos ribų. Tokiu atveju apie draudžiamąjį įvykį apdraustasis privalo pranešti per 3 darbo dienas, o raštu patvirtinti per 14 darbo dienų; Imkitės visų įmanomų priemonių turtui išsaugoti ir žalai sumažinti Atsitikus įvykiui apie žalą praneškite telefonu 19111 arba internetu https://www.compensa.lt/atsitikus-ivykiui/Please notify Insurer via telephone 19111 either internet https://www.compensa.lt/atsitikus-ivykiui/ Pastabos:apie kiekvieną draudžiamąjį įvykį nedelsiant pranešti policijai ir sulaukti jos vietoje jei:- eismo įvykio metu žuvo ar buvo sužeistas žmogus;- su eismo įvykiu susiję eismo dalyviai nesutaria dėl eismo įvykio aplinkybių;- dėl eismo įvykio Jūsų valdomu automobiliu padaryta turtinė žala (pastatams, kelio ženklams ar konstrukcijoms, kelio užtvarams, medžiams, ir t.t.) ir turto savininko (įskaitant viešąjį turtą) eismo įvykio vietoje nėra;- transporto priemonė ir (ar) jos dalys buvo pavogtos;- apgadinimai atsiradę ne dėl eismo įvykių (pvz. radote automobilį apgadintą parkinge), o preliminarus nuostolis viršija 1000 eurų;- to reikalauja įvykio valstybėje galiojantys teisės aktai.

Draudimo taisyklės

Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas – cab

SAUSUMOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SAVANORIŠKOJO DRAUDIMO TAISYKLĖS (Patvirtinta ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ Valdybos 2020 m. gegužės 19 d. nutarimu. Galioja nuo 2020 m. lapkričio 7 d..). Susipažinti su draudimo taisyklėmis galite draudimo kompanijos tinklapyje adresu:sausumos-transporto-priemoniu-savanoriskojo-draudimo-taisykles-galioja-nuo-2020-11-07_1389.pdf (compensa.lt) 
Priedas Nr.1. Pagalbos kelyje taisyklės
  • Paslaugos yra teikiamos 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę, toje pačioje teritorijoje, kurioje galioja ir Jūsų sudarytos draudimo sutarties apsauga Automobiliui.

  • Kompensuojamos tik Draudiko nurodytos techninę pagalbą vykdančios įmonės paslaugos, o už gedimo šalinimo įvykio vietoje metu panaudotas medžiagas ir/ar detales sumokėti privalo vairuotojas (Nuomininkas).

  • „Pagalbos kelyje“ paslaugos neteikiamos ir/arba išlaidos nekompensuojamos, jeigu:

    • Nepasirinkta “Pagalbos kelyje” arba “Pagalbos kelyje ir pakaitinio automobilio” paslauga;

    • gedimai ar kitos aplinkybės netrukdo pradėti/tęsti/baigti suplanuotos kelionės, tai nekelia grėsmės normaliam vairavimui, vairuotojo ir/arba keleivių saugumui, pačiam Automobiliui ir/arba tolimesnio jo eksploatavimo nedraudžia taikomi teisės aktai (pvz.: įlenktos arba nubrėžtos kėbulo dalys, neveikia valytuvai nesant krituliams ir pan.);

    • Automobilis dalyvauja ar prieš įvykį dalyvavo bet kurio pobūdžio sportinėse varžybose, lenktynėse, bandymuose, specialių įgudžių, pasiruošimo ir/arba vairavimo technikos reikalaujančiuose renginiuose ir pan.;

    • Automobilis sulaikytas teisėsaugos institucijų darbuotojų;

    • vairuotojas negali vairuoti dėl apsvaigimo alkoholiu, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis;

    • vairuotojas techninės pagalbos darbuotojo jau anksčiau buvo perspėtas dėl Automobilio netinkamos dalies ir/ar detalės, kuri sąlygoja to paties gedimo pasikartojimą, daugiau nei 2 kartus;

    • vairuotojas neturi Automobilio registracijos dokumentų ir/arba užvedimo raktų (išskyrus atvejus, kai raktai yra pamesti ar užtrenkti ir teikiama avarinio durų atidarymo ar atsarginių raktelių pristatymo paslauga);

    • vairuotojas trukdo techninės pagalbos darbuotojui apžiūrėti Automobilį ir/arba nustatyti gedimą ar nesuteikia prašomos informacijos;

    • Automobilis užklimpo ar kitaip paveiktas kliūties negali sava eiga važiuoti, išskyrus atvejus, kai tokia situacija įvyksta važiuojamojoje kelio dalyje, kurioje yra galimas ir vykdomas įprastas kelių eismas ir nėra reikalujama specialaus pasirengimo, technikos ar vairavimo įgūdžių (važiavimas bekele, pievose, peklėse, miškuose ir pan.);

    • Išlaidos atsirado dėl nutrūkusios kelionės, kroviniui padarytos žalos ar negautų pajamų ir/arba pelno.

Paslauga

Paslaugos detalizacija/aprašymas

Paslaugos limitas

Pastabos ir papildomos sąlygos

Lietuvoje

Užsienyje

Eismo įvykio deklaracijos pildymo pagalba ir kita konsultacija telefonu

Konsultacija telefonu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Neribojama

Smulkus remontas ar pagalba vietoje

Jums negalint tęsti kelionės, techninės pagalbos darbuotojas atvyksta ir atlieka smulkius remonto darbus arba suteikia pagalbą vietoje (variklio užvedimas, rato pakeitimas, kuro pristatymas, avarinis durelių atidarymas, atsarginio raktų komplekto pristatymas). Remontui panaudotų ar pristatytų detalių ir/arba medžiagų kaina neatlyginama, už jas susimoka Automobilio vairuotojas. Išlaidos dėl Automobilio raktų, spynų gamybos, signalizacijos remonto, padangų montavimo ir balansavimo nepatenka į smulkaus remonto kelyje paslaugą ir nėra kompensuojamos.

Neribojama

500 EUR

Techninės pagalbos tarnyba įspėja Automobilio valdytoją dėl būtinumo pašalinti gedimus. Paslauga neteikiama 3-čią ar daugiau kartų dėl tos pačios problemos (pvz.: trečią kartą neįmanoma užvesti variklio dėl išsikrovusio akumuliatoriaus; trečią kartą automobilio užvedima blokuoja apsaugos sistemų gedimas ir pan.).

Automobilio transportavimo paslauga

Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad Automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir to priežasčių neįmanoma pašalinti vietoje, Automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių arba kitos vairuotojo pageidaujamos vietos, jeigu priežasčių pašalinimas yra techniškai sudėtingas ir gali užtrukti ilgiau, kaip vieną dieną.

Neribojama

500 EUR

Dėl vieno įvykio atliekamas tik vienas transportavimas. Automobilis transportuojamas tik pateikus raktelius, registracijos liudijimą bei vairuotojo pažymėjimą.

Pakaitinio automobilio suteikimas,  jeigu Automobilio transportavimas nebūtinas (kai klientui teikiama paslauga:  Pagalba kelyje ir pakaitinis automobilis)

Dėl Automobilio techninio gedimo ar įvykus bet kuriam šiose Taisyklėse apibrėžtam draudžiamajam įvykiui, Automobilį pristačius į autoremonto servisą jo atstatomajam remontui ir jose raštu patvirtinus, kad remontas užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną, 24 val. laikotarpyje yra organizuojamas pakaitinis automobilis. Pakaitinis automobilis suteikiamas numatytam laikotarpiui, bet visais atvejais ne ilgesniam, kaip iki apdrausto Automobilio remonto pabaigos.

CityBee paslaugos kuponas, galiojantis iki 10 parų, bet visais atvejais ne daugiau kaip 270 EUR

Visais atvejais pakaitinio automobilio paslauga neteikiama kartu su nakvynės paslauga, netaikoma planinio Automobilio remonto ar diagnostikos atvejais (pvz.: tepalų, alyvos, stabdžių kaladėlių, variklio diržų, sezoninių ratų keitimas, bendrojo Automobilio techninio stovio patikrinimas ir pan.) bei negali būti suteikiama tais atvejais, kai faktinis Automobilio remontas yra atliekamas po draudimo sutarties pasibaigimo praėjus daugiau kaip 14 dienų.

Taksi paslauga

Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad Automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir  nėra galimybių to priežasčių pašalinti vietoje, Automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių, kuriose raštu patvirtinama, kad remontas užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną, Automobilio vairuotojui ir kartu buvusiems keleiviams (ne daugiau kaip Automobilio sėdimųjų vietų) organizuojama taksi paslauga.

Iki 100 km

100 EUR

Paslauga teikiama tik po Automobilio transportavimo paslaugos, kurią suteikė Mūsų nurodyta įmonė ir neteikiama kartu su pakaitinio automobilio arba nakvynės paslauga.

Kelionės pratęsimo paslauga

Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad Automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir  nėra galimybių to priežasčių pašalinti vietoje, Automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių,  kuriose raštu patvirtinama, kad remontas užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną,   Automobilio vairuotojui ir kartu buvusiems keleiviams (ne daugiau kaip Automobilio sėdimųjų vietų) organizuojamas sugrįžimas traukiniu, autobusu ar kitu transportu į nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba iki suplanuotos kelionės tikslo.

Paslauganetaikoma

200 EUR

Nakvynės paslauga

Jeigu techninės pagalbos darbuotojas nustato, kad Automobiliu neįmanoma tęsti kelionės ir  nėra galimybių to priežasčių pašalinti vietoje, Automobilis transportuojamas iki artimiausių remonto dirbtuvių,  kuriose raštu patvirtinama, kad remontas užtruks ilgiau kaip 1 darbo dieną,   (arba dirbtuvės uždarytos (naktis, nedarbo diena ar pan.),  Automobilio vairuotojui ir kartu buvusiems keleiviams (ne daugiau kaip Automobilio sėdimųjų vietų)  organizuojama nakvynė.

150 EUR

500 EUR

Paslauga teikiama tik po Automobilio transportavimo paslaugos, kurią suteikė Mūsų nurodyta įmonė ir neteikiama kartu su pakaitinio automobilio paslauga.

Automobilio saugojimas

Jei po techninio gedimo, incidento ar autoįvykio objektyviai pripažįstama, kad yra būtinas Automobilio saugojimas, yra organizuojamas jo perdavimas aptvertai ir saugomai automobilių stovėjimo aikštelei, tačiau visais atvejais nei Mes, nei Mūsų nurodyta techninės pagalbos įmonė, neatsakome už Automobilio saugumą.

Iki 14 parų

Paslauga teikiama tik po Automobilio transportavimo paslaugos, kurią suteikė Mūsų nurodyta įmonė.

Juridinė konsultacija

Juristo paslaugos Įvykio atveju užsienio šalyje

Paslauganetaikoma

200 EUR

Vertėjo paslauga

Vertimo pagalba telefonu sprendžiant neaiškumus su užsienio policija ar kitomis tarnybomis.

Paslauganetaikoma

Neribojama

Bendra dėl vieno įvykio suteiktų paslaugų suma negali viršyti 3000 EUR